Tatabahasa


Kata nama dalam Kesusasteraan Arab mempunyai tiga kes bertatabahasa (nominatifakusatif, dan genitif (juga digunakan apabila kata nama ini diperintah oleh sebuah praposisi); tiga nombor (singular, dual dan plural); dua jantina (maskulin dan feminin); dan tiga "peringkat" (indefinit, definit, dan membina). Kes ini dari kata nama singular (selain dari yang berakhir dalam panjang ā) ditandakan oleh vokal pendek diimbuhankan (/-u/ for nominatif, /-a/ for akusatif, /-i/ untuk genitif). Singular feminin ini selalunya ditandakan oleh /-at/, iaitu dikurangkan ke /-ah/ or /-a/ sebelum pause. Plural ditandakan samada melalui pengakhiran (plural bunyi) atau pengubahsuaian dalaman (plural pecah). Kata nama definit termasuk semua kata nama tertib, semua kata nama dalam "peringkat bina" dan semua kata nama yang berakhir dalam panjang ā) tambah yang akhir /-n/ kepada vokal kes-bertanda , memberikan /-un/, /-an/ or /-in/ (iaitu juga dirujuk sebagainunasi).
Kata kerja dalam Kesusasteraan Arab ditandakan untuk orang (pertama, kedua, atau ketiga), jantina, dan nombor. Mereka adalah konjugatkan dalam dua paradigma utama (diistilahkan perfektif dan imperfektif, atau past dan bukan-past); dua suara (aktif dan pasir); dan lima mood dalam imperfektif indikatif,imperatifsubjunktifjusif dan bertenaga) Terdapat juga dua partisipal (aktif dan pasir) dan kata nama lisan, tetapi tiada infinitif. Seperti ditandakan oleh istilah berbeza untuk dua sistem tensa, terdapat sesetengah ketidaksetujuan atas samada perbezaan antara dua sistem patut akan lebih tepat dicirikan sebagaitensaaspek atau penggabungan dari yang dua. Aspek perfektif dibina menggunakan imbuhan disatukan yang menggabungkan orang, nombor dan jantina dalam satu morfim, manakala aspek imperfektif dibina menggunakan penggabungan dari awalan (primernya mongkodkan orang) dan imbuhan (primernya mengkodkan jantina dan nombor). Mood yang lain dari imperatif primernya ditandakan oleh imbuhan (/u/ untuk indikatif, /a/ untuk subjunktif, tiada pengakhiran untuk jusif, /an/ untuk bertenaga). Yang imperatif mempunyai pengakhiran dari jusif tetapi kekurangan sebarang awalan. Pasif ditandakan melalui perubahan vokal dalaman. Bentuk plural untuk kata kerja hanya digunakan apabila kata nama tidak disebut, dan singular feminin digunakan untuk semua plural bukan-manusia.
Adjektif dalam Kesusasteraan Arab ditandakan untuk kes, nombor, jantina dan peringkat. Bagaimanapun, plural dari semua kata nama bukan-manusia selalunya diikuti oleh adjektif singular feminin, dimana mengambil imbuhan /-ah/.
Kata ganti nama dalam Kesusasteraan Arab ditandakan untuk orang, nombor dan jantina. Terdapat dua aneka, kata ganti nama bebas dan enklitik. Kata ganti nama enklitik disangkut ke akhir kata kerja, kata nama atau praposisi dan menandakan objek atau pemilikan lisan dan praposisi dari kata nama. Kata ganti nama singular orang-pertama mempunyai berbagai bentuk enklitik yang digunakan untuk kata kerja (/-ni/) dan untuk kata nama atau praposisi (/-ī/ selepas konsonan, /-ya/ selepas vokal).
Kata nama, kata kerja, kata ganti nama dan adjektif bersetuju dengan satu sama lain dalam semua aspek. Bagaimanapun, kata nama plural bukan-manusia secara tatabahasanya dianggap sebagai singular fiminin. Tambahan pula, satu kata kerja dalam ayat kata kerja-mulaan ditandakan sebagai singular tanpa menghiraukan nombor semantiknya apabila subjek ini dari kata kerja ini secara jelas disebut sebagai kata nama. Angka antara tiga dan sepuluh menunjukkan persetujuan "chiasmik", pada angka maskulin bertatabahasa itu mempunyai penanda feminin dan sebaliknya.
Dialek bertuturan telah hilang perbezaan kes dan membuatkan hanya kegunaan terhad dari dual (ia berlaku hanya pada kata nama dan kegunaannya tidak lagi diperlukan dalam semua keadaan). Mereka telah hilang perbezaan mood selain dari imperatif, tetapi ramai juga sejak bertambah mood baru melalui penggunaan awalan (paling kerap /bi-/ untuk indikatif lwn. subjunktif tak ditanda). Mereka juga kebanyakannya hilang "nunasi" indefinit dan pasif dalaman. Bahasa Arab Piawai Moden mengekalkan perbezaan tatabahasa dari Kesusasteraan Arab kecuali mood bertenaga itu hampir tidak digunakan; tambahan pula, bahasa Arab Piawai Moden kadangkala menggugurkan vokal pendek akhir yang menandakan kes dan mood.
Seperti dalam banyak bahasa Semitik lain, kata kerja Arab adalah berdasarkan pada (selalunya) akar trikonsonantal, iaitu bukan satu kata dalam itu sendiri tetapi mengandungi teras semantik. Konsonan k-t-b, contohnya, menandakan 'tulis', q-r-ʾ menandakan 'baca', ʾ-k-l menandakan 'makan', dsbg. Kata dibentuk dengan membekalkan akar dengan struktur vokal dan dengan penambah. (Tradisinya, ahli tatabahasa Arab telah menggunakan akar f-ʿ-l 'buat' sebagai templat untuk membincangkan pembentukan kata.) Dari sebarang akar khusus, sebanyak sepuluh kata kerja berbagai boleh dibentuk, setiap dengan templatnya tersendiri; ini dirujuk sebagai "tingkatan I", "tingkatan II, ... hingga melalui "tingkatan X". Tingkatan ini, dan partisipal mereka yang berkaitan dan kata nama lisan, adalah tujuan utama untuk membentuk kosa kata dalam bahasa Arab.

Url : http://ghost-share.blogspot.com/2011/05/tatabahasa.html
Respond : 0
Share :

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © · Invisible Ghosts ~ Template by Admin